Dohovory

Dohovor o právach dieťaťa, ratifikovaný Slovenskou republikou

Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý v roku 1989 a podpísalo ho najviac štátov. Medzi tieto štáty patrí aj Slovenská republika, ktorá sa jeho prijatím zaviazala dodržiavať všetky práva, garantované týmto dokumentom.

V zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Verziu dohovoru pre deti si môžte prečítať tu.