Kto sme

Občianske združenie Pomoc deťom – práva deťom, sídli v Piešťanoch a štatutárom je Janka Ladická.

Našim poslaním a cieľom je poskytovať, získavať podporu a pomoc pre rodiny, v ktorých dochádza k násilnému odobratiu detí a k nútenej adopcii -najmä detí odobratých slovenským štátnym občanom v zahraničí. Zabezpečiť ochranu ľudských právd, slobôd a práv dieťaťa v zmysle medzinárodných dohovorv a práv Európskej únie.

Podporovať a realizovať projekty, ktoré budú pomáhať sanácii štandardných rodičovských vzťahov.

Spolupracovať s organizáciami mimovládneho sektora, orgánmi verejnej správy a inými právnickymi a fyzickými osobami, pri ochrane ľudských práv a slobôd so zreteľom na podporu rodinného života.

Našou víziou je realizovať projekty zamerané na poskytovanie verejnoprospešných služieb spoločnosti v oblasti práv dieťaťa (služby sociálno-právneho poradenstva, prevádzkovania núdzovej informačno-poradenskej telefónnej linky, web-stránky, vytváranie informačných sietí napríklad cez webstránky, e-mailové konferencie, propagačné materiály, letáky, časopisy, prednášky, školenia… a pod.).

Vyvíjať aktivity smerujúce k získavaniu finančných a materiálnych darov pre združenie pre právne, psychologické, tlmočnícke a iné služby vedúce k právoplatnému návratu dieťaťa k rodičovi. Ďalej advokačné aktivity na presadzovanie legislatívnych úprav súvisiacich s danou problematikou.

Pomáhať riešiť aktuálne krízové situácie podľa možnosti a právomoci združenia. Organizovať a v spolupráci s inými združeniami spoluorganizovať kultúrno-spoločenské a športové benefičné podujatia pre podporu návratu násilne odobratého dieťaťa k rodičovi.

Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň členov združenia. Publikovať pôvodné ako aj prekladové materiály a texty, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti odbornej a laickej verejnosti na podporu rodinného života.